ปริศนาคำทาย

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

ปริศนาคำทาย (หนังสือเล่มใหญ่)


สะท้อนผลการเรียนรู้ของข้าพเจ้า
-  ได้เห็นจินตนาการของเด็กๆ
       -  ได้เห็นการปรึกษาหารือของเด็กๆ
                        -ได้เห็นเทคนิคในการคิดตอบคำถามของเด็ก
       สะท้อนผลการเรียนรู้ของเด็ก
                  - เด็กได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
                         - เด็กใช้ภาษาในการสือสารตอบคำถาม
                        - เด็กกล้าแสดงออกในการตอบคำถาม
      - เด็กได้มีการสังเกตคำซ้ำ
- เด็กได้มีจินตนาการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรม การเล่าประสบการณ์


เด็กหญิงชลนีชา คุณวงศ์  (น้องฝ้าย)
เกิดวันที่ 16 สิงหาคม 2549  อายุ 4 ปี
โรงเรียนอนุบาลจิตต์นัฐดา  อนุบาล 1

สะท้อนเกี่ยวกับเด็ก
     - เด็กจะได้เรียนรู้คำศัพท์มากขึ้น
- เด็กได้ฝึกการกล้าแสดงออก
 - เด็กได้ฝึกการใช้ภาษามากขึ้น
                      - เด็กสามารถเล่าประสบการณ์ให้ผู้อื่นฟังได้
                  อุปสรรค์ในการเล่าประสบการณ์
                 - น้องเรียบเรียงประโยคไม่ค่อยได้
- น้องยังพูดไม่ค่อยชัด
      - น้องชอบพูดประโยคซ้ำๆ
    - น้องยังไม่กล้าแสดงออก
       การนำไปใช้ในการเรียนการสอน
                   - สามารถนำไปจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้
               - สามารถเป็นแนวคิดในการเรียนการสอนได้
                                      - สามารถนำข้อที่ผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปได้
- สามารถนำไปเป็นสื่อการสอนได้

ชิ้นงานหนังสือเล่มเล็ก หน่วยผลไม้


ชิ้นงานปฏิทินเรื่องสระอู
บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 13 วันที่ 16/2/2554

อาจารย์ให้ฟังเพลง เกาะสมุย เพื่อจะให้รู้
1.การใช้คำพูดชักชวน
2.จังหวะเพลง
3.ใช้ด้วยคำถาม
4.มีคำบรรยายด้วยเรื่องเล่า
เพลง เพื่อนน่ารักจัง
1.ให้เห็นคุณค่าของผู้ให้
2.ให้ยอมรับ

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 12 วันที่ 2/2/2554

อาจารย์ใหดู Power Point เรื่อง การจัดประสบกาณ์ภาษาธรรมชาติพร้อมอธิบายเนื้อหาแต่ละตอนๆให้นักศึกษาเข้าใจและนำไปปฎิบัติได้ และให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ความรู้ในเรื่องที่ได้อธิบาย เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น